Regulamin

I. DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Właściciel serwisu -  Właścicielem i administratorem serwisu MamaNaDiecie.pl jest Agencja Interaktywna Altercode Piotr Wajcowicz (zwana dalej „Altercode”) z siedzibą w Sanoku (38-500 Sanok) ul. Słowackiego 36/16. REGON 180635865 NIP 8133491455.
 2. Serwis MamaNaDiecie.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.mamanadiecie.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Altercode świadczy Użytkownikom usługi serwisu MamaNaDiecie.pl.
 3. Regulamin - niniejszy dokument.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z serwisu MamaNaDiecie.pl, spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 5. Usługi - udostępnianie treści na żądanie Użytkownika lub opracowanie indywidualnych systemów żywienia na indywidualne żądanie Użytkownika.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług serwisu MamaNaDiecie.pl świadczonych przez Altercode, stanowiących w szczególności komponowanie ogólnych lub indywidualnych planów dietetycznych na podstawie wskazanych wcześniej informacji, z uwzględnieniem parametrów wzrostowo-wagowych określanych indywidualnie przez użytkowników serwisu.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług MamaNaDiecie.pl.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług MamaNaDiecie.pl oraz wygląd i treści Serwisu MamaNaDiecie.pl, stanowią własność Altercode i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Altercode na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Kopiowanie treści jest zabronione.
 4. Altercode informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi MamaNaDiecie.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Altercode a Użytkownikiem.
 5. Altercode zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu MamaNaDiecie.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Altercode wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Altercode zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie wymagane przez Usługi.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu MamaNaDiecie.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu MamaNaDiecie.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY OGÓLNE

 1. Altercode zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do serwisu MamaNaDiecie.pl pytań związanych z usługami MamaNaDiecie.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. Altercode zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu MamaNaDiecie.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Altercode jak i podmioty trzecie.
 3. Użytkownik oświadcza, że przez przystąpienie do korzystania z usług MamaNaDiecie.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do korzystania z usług serwisu MamaNaDiecie.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych przez Altercode w celach marketingowych i świadczenia usług Serwisu MamaNaDiecie.pl oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
 4. Altercode oświadcza, że przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 5. Przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W Serwisie MamaNaDiecie.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług MamaNaDiecie.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług MamaNaDiecie.pl. Poziom wykorzystania plików "cookies" jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie znajdują się w dalszej części tego dokumentu.
 8. Altercode oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług MamaNaDiecie.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie serwisowi MamaNaDiecie.pl adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami MamaNaDiecie.pl.
 9. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Altercode, współpracowników lub kontrahentów Altercode, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami MamaNaDiecie.pl dowolnych newslettera, porad i wskazówek dietetycznych, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Altercode lub na zlecenie Altercode.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PLIKI COOKIE

 1. Przez używanie Serwisu MamaNaDiecie.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. (Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie przez nas ciasteczek, to należy zmianić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu MamaNaDiecie.pl.)
 2. Cookie to pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie Użytkownika, podczas gdy korzysta z przeglądania stron internetowych.
 3. W Serwisie MamaNaDiecie.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Sesyjne cookie są zapisywane wyłącznie w momencie korzystania z serwisu MamaNaDiecie.pl, zaś stałe cookie zostają zapisywane na komputerze Użytkownika do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.
 4. Korzystając z Serwisu MamaNaDiecie.pl Użytkownik może otrzymywać cookie pochodzące od współpracujących z MamaNaDiecie.pl podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, a także od firm realizujących w Serwisie MamaNaDiecie.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail info@mamanadiecie.pl w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji. Zgłaszający reklamację Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Altercode stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami serwisu MamaNaDiecie.pl.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU MamaNaDiecie.pl

 1. Altercode zastrzega, że korzystanie z Serwisu MamaNaDiecie.pl następuje wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Altercode nie świadczy usług zdrowotnych. Altercode udostępnia jedynie narzędzia ułatwiające osiągnięcie pożądanych przez Użytkownika celów dietetycznych. Osiągnięcie pożądanych przez Użytkownika celów dietetycznych wymaga korzystania z nadzoru lekarza.
 3. Altercode nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za:
 • korzystanie przez Użytkownika z Serwisu MamaNaDiecie.pl;
 • jakiekolwiek szkody, w tym ewentualne lub wynikowe, poniesione przez Użytkownika z powodu przerwy w dostępie do Serwisu MamaNaDiecie.pl;
 • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu MamaNaDiecie.pl;
 • zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem MamaNaDiecie.pl za pomocą odnośników (linków);
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu MamaNaDiecie.pl;
 • korzystanie z Serwisu MamaNaDiecie.pl przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • błędy lub pomyłki w Serwisie MamaNaDiecie.pl.
 1. Pozostałe zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności Altercode znajdują się w Polityce Prywatności.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zastrzeżenia dotyczące praw własności intelektualnej znajdują się w Polityce Prywatności.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zastrzeżenia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Zastrzeżenia dotyczące korzystania przez Altercode z technologii cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lisotpada 2015r.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu MamaNaDiecie.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  Agencja Interaktywna Altercode Piotr Wajcowicz ul. Słowackiego 36/16 38-500 Sanok email: info@mamanadiecie.pl REGON 180635865 NIP 8133491455

Mamanadiecie.pl

Diety dla kobiet świadomie planujących ciążę, będących w ciąży lub po porodzie. Jadłospisy przygotowane przez dietetyków uwzględniają potrzeby matki i dziecka.

Znajdź nas na Facebook

© 2020 mamanadiecie.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone.